Đầu Đo Quang Phổ
Tất cả đầu đo quang phổ của s::can hoạt động trên nguyên lý chung: đo quang phổ hấp thụ. Những đầu đo quang phổ này là thiết bị đầu tiên và duy nhất trên thế giới có thể đo hiệu quả dải quang phổ từ 190 đến 750 nm trực tiếp trên chất lỏng. Các hợp chất trong chất lỏng sẽ hấp thụ các bước sóng ánh sáng, phát ra từ đèn phát của đầu đo, xuyến qua chất lỏng cần đo. Sau khi đi qua khỏi chất lỏng, chùm sáng được một cảm biến ghi nhận và phân tích thành dữ liệu quang phổ cụ thể, phù hợp tùy theo ứng dụng sử dụng.
Terminals & Software
With the con::cube, s::can has established a standard for industrial process control terminals. Via a large color display and a touch panel it allows menu-driven, user-friendly communication with all s::can sensors and basically any other digital (RS485) or 4-20 mA sensor of different make, as well as the operation of distributed systems, either via telephone, radio, GSM, or GPRS telemetry: all available in one terminal.
Monitoring Stations
The fully modular s::can monitoring stations combine s::can instruments to a compact and versatile system. They present a complete solution, as the user only has to connect water supply and -discharge (“plug & measure”) in order to receive at no extra cost a previously unheard variety of immediately available information and parameters.